A je za TDBZ

anitas-birthday08-24-2018barnes-pubpascowa

Na portalu Siol.net je bil 8. februarja 2018 objavljen prispevek z naslovom “Če študent za stroške študija nima denarja, fakultete žal ne more dokončati”. Avtorica je v prispevku omenila tudi Društvo študentov biologije in navedla nekaj netočnih, zavajajočih informacij, ki jih je po pisanju sodeč pridobila s strani neimenovane študentke biologije. Na podlagi zapisanega sklepamo, da nekateri študentje ne poznajo dovolj dobro delovanja našega društva in vloge, ki jo ima pri izvajanju predmeta Terensko delo iz botanike in zoologije (TDBZ). Z namenom, da bi nejasnosti odpravili, objavljamo pričujoči zapis.

Društvo študentov biologije je novinarko Kayo Kamenarič opozorilo na zapisane neresnice in jo pozvalo k popravku članka. 13. februarja 2018 je bil članek popravljen in dopolnjen. 

 

Objavljamo povezavi do originalne (8. 2. 2018) in popravljene verzije (13. 2. 2018) članka, sporna vsebina in popravek sta označena z rumeno barvo. 

Kaj je TDBZ?

TDBZ je obvezen predmet, ki ga študentje na dodiplomskem študiju biologije na Biotehniški fakulteti UL opravljajo v 2. in 3. letniku študija, in je sestavljen iz treh sklopov:

  • prvi sklop zajema 5 obveznih terenskih dni, ki jih organizira fakulteta in se jih morajo udeležiti vsi študentje, stroške tega dela (avtobusni prevozi ipd.) pa poravnajo ob vpisnini (letos 56,32 EUR);
  • drugi sklop predstavlja 5 izbirnih terenskih dni, ki jih lahko študentje opravijo bodisi v okviru izbirnih terenov, ki jih brezplačno organizira fakulteta (objavljeno v spletni učilnici), bodisi v okviru terenskih dni, terenskih vikendov in taborov, ki jih organiziramo v različnih nevladnih organizacijah na področju biologije;
  • tretji sklop predstavlja samostojno terensko delo v obsegu 2 terenskih dni.

Kakšno vlogo igra Društvo študentov biologije?

“Terenske vaje, ki jih organizira fakulteta, predstavljajo le eno šestino vseh vaj, ki jim moramo opraviti pri predmetu drugega letnika Terenske vaje iz zoologije in botanike,” je povedala študentka biologije. Preostale terene v sklopu delovnih dni, koncev tedna ali taborov organizira Društvo študentov biologije. “Dnevi so zaradi prijav na razpise ponavadi zastonj, konci tedna nas stanejo od 20 do 30 evrov, tabor v Sloveniji okoli 150 evrov, v tujini pa okoli 200 evrov,” je dodala študentka.

Opravljanje drugega sklopa nikakor ni vezano izključno na Društvo študentov biologije, kot je moč razumeti iz članka, še manj pa je pogojeno s plačljivimi aktivnostmi. Vsak študent se lahko sam odloči, na kakšen način bo opravil 5 izbirnih terenskih dni, o tem pa se dogovori z nosilci predmeta. V Društvu študentov biologije smo v preteklem študijskem letu zagotovili več brezplačnih enodnevnih terenov, ki so jih lahko študentje uveljavljali v okviru predmeta. Razširjena ponudba v obliki taborov in terenskih vikendov je resda plačljiva, vendar za študente udeležba ni obvezna in ni pogoj za opravljanje predmeta ali zaključek študija. Predvsem bi radi poudarili, da razen nosilcev predmeta nihče ni dolžan izvajati aktivnosti, ki jih študentje lahko uveljavljajo v okviru študija pri predmetu TDBZ.

Ponudba tudi brezplačnih aktivnosti, ki omogoča nemoteno opravljanje zadostnega števila terenskih dni, je zares velika. V spletni učilnici predmeta je navedenih nekaj organizacij, s katerimi se lahko dogovorite za kakšen terenski dan. To so Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Zavod za ribištvo, Društvo za raziskovanje, ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Morigenos, Slovensko odonatološko društvo, obstajajo pa še mnoge druge.

Udeležbo na aktivnostih našega društva, kot so enodnevni tereni ali terenski vikendi v sklopu projekta Študentsko raziskovanje vrstne pestrosti, tabor Ekosistemi Balkana in Raziskovalni tabor študentov biologije lahko študentje po predhodnem dogovoru z nosilci predmeta uveljavljajo v drugem sklopu predmeta TDBZ.

Aktivnosti DŠB, ki jih člani društva prostovoljno organiziramo v svojem prostem času, prvenstveno niso namenjene opravljanju študentskih obveznosti temveč pridobivanju dodatnega, predvsem praktičnega znanja iz terenske biologije. Cilj teh aktivnosti je študente naučiti uporabljati terensko opremo, jih spoznati z metodami vzorčenja in določanja favne in flore ter naučiti uporabljati določevalne ključe. Terenske aktivnosti so namenjene spoznavanju študentov s pravim terenskim delom in strokovnjaki z različnih področij biologije.

Z obštudijskimi dejavnostmi želimo v društvu študentska leta obogatiti, študente s podobnimi interesi med seboj povezati in jim ponuditi možnost, da pridobijo kompetence, ki jim bodo koristile pri iskanju zaposlitve.

Kako uveljavljati udeležbo pri TDBZ?

Opozarjamo, da se morajo vsi študentje predhodno dogovoriti z nosilci predmeta TDBZ, če želijo izbirne terenske dneve v okviru predmeta opravljati pri zunanjih izvajalcih (razen v primeru, ko je ob vabilu na posamezno aktivnost že jasno zapisano, da jo udeleženci lahko uveljavljajo za TDBZ). Zunanji izvajalec nato s podpisom obrazca potrdi udeležbo študenta na terenskem dnevu. Nosilci predmeta so zapisali tudi minimalne zahteve, ki jih mora študent izpolnjevati, če želi udeležbo na aktivnostih pri zunanjih izvajalcih uveljavljati za TDBZ.

V praksi to izgleda tako, da študent pred načrtovanim terenom kontaktira enega izmed nosilcev predmeta in se pozanima, ali se mu lahko udeležba na terenu prizna za TDBZ. Če mu nosilec to odobri, študent po opravljenem terenu izdela poročilo ter izvajalcu terena odda v podpis obrazec, ki ga nato odda nosilcu predmeta TDBZ.

Stroški terenov in taborov ter zakaj ni vse zastonj?

“Dnevi so zaradi prijav na razpise ponavadi zastonj, konci tedna nas stanejo od 20 do 30 evrov, tabor v Sloveniji okoli 150 evrov, v tujini pa okoli 200 evrov,” je dodala študentka.

Prispevki za udeležbo na taborih so v preteklih letih znašali do 100 EUR za tabor Ekosistemi Balkana ter do 80 EUR za Raziskovalni tabor študentov biologije. Ta znesek pokriva stroške prehrane (3 obroki dnevno), prenočišče, stroške prevozov po terenu in stroške organizacije.

V društvu se trudimo, da bi bile aktivnosti študentom čim bolj cenovno dostopne, žal pa smo pri tem odvisni od višine sredstev, pridobljenih na razpisih in z donacijami. Vsi izvajalci terenskih dni, taborov in drugih aktivnosti so prostovoljci in za svoje delo niso plačani. Realna vrednost taborov, na katerih sodelujejo tudi uveljavljeni raziskovalci s področja biologije, je ob upoštevanju vloženega prostovoljnega dela tudi do desetkrat večja od prispevka udeležencev.

V okviru evalvacije Raziskovalnega tabora študentov biologije 2017 smo udeležence povprašali tudi po primernosti višine prispevka za udeležbo. Rezultati ankete nam kažejo, da pri določanju prispevka vodimo ustrezno politiko. 95 % udeležencev je odgovorilo, da se jim zdi cena primerna, le 5 % udeležencev pa meni, da je tabor predrag. 39 % udeležencev je povedalo, da bi se tabora udeležilo tudi, če bi bil dražji, za 39% udeležencev višina prispevka ni igrala vloge pri odločanju o udeležbi, 22 % udeležencev pa pravi, da se tabora ne bi udeležili, če bi bil dražji.

Obenem želimo poudariti, da brezplačen študij ne pomeni, da študent nima dodatnih stroškov s študijskimi obveznostmi. Aktivnosti Društva študentov biologije, ki jih organiziramo študenti za študente, so samo dopolnilna dejavnost ob študiju, prizadevamo pa si, da bi bile cenovno dostopne vsem.

Pri ohranjanju pestre ponudbe in dostopnosti aktivnosti za vse študente nam lahko pomagate! Poznate koga (osebo/podjetje), ki bi bil pripravljen finančno ali materialno podpreti naše društvo? Pišite nam na info@dsb.si!